·  Крывіцкі Аляксандр Антонавіч

    Нарадзіўся 15 жніўня 1927 года ў вёскі Залесся Мсціслаўскага раёна. Вучобе ў сярэдняй школе перашкодзіла вайна. У сакавіку 1944 г. ён быў прызван у рады Чырвонай Арміі. Удзельнічаў у баях у Аўстрыі, Венгрыі, Чэхаславакіі. Пасля дэмабілізацыі ў 1947 г. паступіў на філалагічны факультэт Магілёўскага педінстытута, які скончыў у 1951 г.. Настаўнічаў у Карэлічах. З 1952 г. – навуковы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства АН БССР. У 1959 г. паспяхова абараніў кандыдатскую дысертацыю на тэму “Формы асабовых і зваротнага займеннікаў у сучаснай беларускай мовы у іх гісторыі”.
    Свой навуковы шлях А.А. Крывіцкі распачаў вывучэннем беларускіх народных гаворак яшчэ ў студэнцкія гады ў Магілёўскім педінстытуце. Усе гады вучобы быў старастам дыялекталагічнага гуртка. У сектары дыялекталогіі інстытута мовазнаўства ён працягваў ездзіць у дыялекталагічныя экспедыцыі, складаў карты для “дыялекталагічнага атласа беларускай мовы”.
    А.А. Крывіцкі – арганізатар даследвання лексікі беларускіх народных гаворак. Па яго ініцыятыве Інстытут мовазнаўства АН Беларусі падрыхтаваў і выдаў лексіграфічныя зборнікі: “З народнага слоўніка”, “Народная лексіка”, “Жывое слова” і інш.
    У шэрагу прац А.А. Крывіцкі раскрыў узаемаадносіны і ўзаемадзеянне літаратурнай і дыялектнай разнавіднасцей нацыянальнай мовы сярод іншых славянскіх моў.
    Брашуру “У рытме з развіццём мовы” аўтар прысвяціў стану беларускай моўнай культуры ў розныя перыяды нацыянальнай гісторыі, ролі мовазнаўства ў нацыянальным моўным развіцці народа. А.А. Крывіцкі асвятліў асноўныя набыткі лінгвістыкі на Беларусі у пасляваенны час у галіне лексікаграфіі, правапісу, даследвання розных праблем і пытянняў, актуальных аспектаў граматыкі, марфалогіі, фанетыкі, анамастыкі, вывучэння старабеларускай пісьмовай мовы 15-18 ст.ст., развіцця славістыкі ў Беларусі.

Бiблiяграфiя:

·  Крывіцкі А.А. // БелСЭ. У 12 т. Т. 6.—Мн.,1972.—С. 132.

·  Крывіцкі А.А. // Беларуская мова: Энцыкл.—Мн., 1994.—С. 272-273.

·  Крывіцкі А.А. // Энцыкл. літ. і мастацтва Беларусі. У 5 т. Т. 3.—Мн., 1986.—С. 133.

·  Крывіцкі А.А. // Мовазнаўцы Магілёўшчыны: Бібліягр. паказ.—Магілёў, 1998.— С. 42-46.

·  Крывіцкі А.А. // Хто ёсць хто ў сучаснай беларускай лінгвістыцы/ Рэд. А.К. Кіклевіч, У.Б. Журавель.—Мн., 1997.—С. 53.

·  Германовіч, І.К. Нястомны даследчык роднай мовы/ І.К. Германовіч// Беларуская мова і літаратура. Вып. 8.—1997.—С. 124-128

·  Крыўко, М. Вывучэнню роднай мовы прысвечана яго жыццё/ М. Крыўко// Навіны АН Беларусі.—1997.—15 жн.—С. 1.

·  Міхайлаў, П.А. Аляксандр Антонавіч Крывіцкі/ П.А. Міхайлаў// Беларуская лінгвістыка. Вып. 32.—Мн., 1987.—С. 76-78.

·  Аляксандр Антонавіч Крывіцкі: Да 70-годдзя з дня нараджэння// Беларуская лінгвістыка. Вып. 47.—Мн., 1997.—С. 93-94.

·  Юрчанка, Г. Адрас любові – слова/ Г. Юрчанка // ЛІМ.—15 жн.—С. 12.

·  Юрчанка, Г. Знаўца роднага слова/ Г. Юрчанка // Святло Кастрычніка (Мсціслаў).—1997.—6 жн.

·  Юрчанка, Г. У роднаю мову ўлюблёны/ Г. Юрчанка // Святло Кастрычніка (Мсціслаў).—1978.—4 ліп.

·  Яшкін, І.Я. Аляксандр Антонавіч Крывіцкі/ І.Я. Яшкін// Беларуская лінгвістыка. Вып. 12.—Мн., 1978.—С. 75-76.

Асноўныя навуковыя працы:

·  Аб аканні ў гаворках Лагойскага раёна Мінскай вобласці// Працы Ін-та мовазнаўства АН БССР. Вып. 111.—Мн., 1957.—С. 159-169.

·  Мацкевіч, Ю.Ф. Атлас беларускіх гаворак/ Ю.Ф. Мацкевіч, А.А. Крывіцкі// Настаўн. газ.—1972.—5 студз.

·  Мацкевич, Ю.Ф. Атлас белоруских говоров/ Ю.Ф. Мацкевіч, А.А. Кривицкий// Сел. газ..—1971.—24 нояб.

·  Атлас гаворак беларускай мовы// Беларусь.—1956.—№ 5.—С. 32.

·  Жураўскі, А.І., Крывіцкі А.А. Беларускае мовазнаўства ў Акадэміі навук БССР/ А.І. Жураўскі, А.А. Крывіцкі.—Мн.: Навука і тэхніка, 1979.—95 с.

·  Беларуская мова, яе родзічы і блізкія// Бярозка.—1966.—№ 12.—С. 15.

·  Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа// Нар. асвета.—1984.—№ 8.—С. 49-51.

·  Кривицкий, А.А. Белорусский язык для говорящих по-русски/ А.А. Кривицкий, А.Е. Михневич, А.И. Подлужный.—3-е изд., перераб.—Мн.: Выш. шк., 1990.—368 с.

·  Кривицкий, А.А. Белорусский язык для небелоруссов/ А.А. Кривицкий, А.Е. Михневич, А.И. Подлужный.—2-е изд, испр. и доп.—Мн.: Выш.шк., 1978.—352 с.

·  Гаворкі вёскі Яскавічы Салігорскага раёна// Народная словатворчасць.—Мн., 1979.—С. 104-112.

·  Гавораць чарнобыльцы: З мясцовых гаворак чарнобыл. Зоны ў Беларусі/ Склад. і навук. рэд. А.А. Крывіцкі.—Мн., 1994.—220 с.

·  Дыялект// БелСЭ. У 12 т. Т. 4.—Мн., 1971.—С. 340.

·  Дыялекталагічны атлас беларускай мовы.—Мн.: АН БССР, 1963.—971 с.: 338 карт.

·  Дыялекталогія// БелСЭ. У 12 т. Т. 4.—Мн., 1971.—С. 340-341.

·  З гісторыі нашых прозвішчаў// Полымя.—1970.—№ 8.—С. 232-236.

·  З лексічных рэгіяналізмаў Віцебшчыны// Нар. слова.—Мн., 1976.—С. 92-100.

·  З народнага слоўніка/ Рэд. А.А. Крывіцкі.—Мн.: Навука і тэхніка, 1975.—350 с.

·  Из словаря полесских рыболовов// Полесье.—М., 1968.—С. 162-174.

·  Каштоўнае даследванне// Беларусь.—1964.—№ 11.

·  Кніга для чытання і дарадчык на штодзень// Полымя.—1963.—№ 9.—С. 155-162.

·  Веренич, В.Л. Лексика городенских гончаров/ В.Л. Веренич, А.А. Кривицкий// Полесье.—М., 1968.—С. 175-192.

·  Летапіс мовы// Беларусь.—1964.—№ 8.—С. 27.

·  Лингвогеографическая статья в белорусском лексическом атласе// Совещане по общим вопросам диалектологии и истории языка.—М., 1977.—С. 32-34.

·  Лингвогеографическая статья в белорусском лексическом атласе// Лингвистическая география и проблемы истории языка: Материалы VI Всесоюз. совещ.—Нальчик, 1981.—С. 16-21.

·  Крывіцкі, А.А. Міжнародная канферэнцыя па АЛА у ГДР/ А.А. Крывіцкі, А.І. Падлужны// Беларуская лінгвістыка. Вып. 19.—Мн., 1981.—С. 75-76.

·  Бірыла, М.В. Міжнародная нарада па агульнаславянскаму лінгвістычнаму атласу/ М.В. Бірыла, А.А. Крывіцкі// Беларуская лінгвістыка. Вып. 2.—Мн., 1972.—С. 78-79.

·  Крывіцкі А.А. Моўная старажытнасць Тураўшчыны/ А.А. Крывіцкі, В. Лабко// Голас Радзімы.—1976.—22 ліп.

·  Народная лексіка/ Рэд. А.А. Крывіцкі.—Мн.: Навка і тэхніка, 1977.—287 с.

·  Народная словатворчасць/ Рэд. А.А. Крывіцкі.—Мн.: Навука і тэхніка, 1979.—336 с.

·  Наша родная мова.—Выд. 3-е, дапрац.—Мн.: Нар. асвета, 1973.—192 с.

·  Образование междиалектной границы белорусского языка// Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка.—М., 1979.—С. 110-111.

·  Оканне // БелСЭ: Кароткая энцыкл. Т.4.—Мн., 1981.—С. 419.

·  Падрыхтоўка дыялектычнага атласа беларускай мовы// ЛІМ.—1954.—3 ліп.

·  Полесские говоры Белоруссии и современный белорусский диалектный язык// Полесье и этногенез славян.—М., 1983.—С. 50-52.

·  Крывіцкі, А.А. Пра слоўнік Тураўшчыны/ А.А. Крывіцкі, Г.А. Цыхун, І.Я. Яшкін// нар. слова.—Мн., 1976.—С. 288-307.

·  Крывіцкі, А.А. Практыкум па фанетыцы беларукай мовы: Вучэб. дапам./ А.А. Крывіцкі, А.І. Падлужны.—Мн.: Выш. шк., 1989.—219 с.

·  Прасцейшыя элементы гукавай абалонкі мовы// Материалы конф. Молодых учёных АН БССР.—Мн., 1958.—С. 49-52.

·  Крывіцкі А.А. Рабочая нарада па ЛАЕ у Маскве/ А.А. Крывіцкі, П.А. Міхайлаў// Беларуская лінгвістыка. Вып. 21.—Мн., 1982.—С. 78-79.

·  Рэгіянальная лексіка з паўночнай Віцебшчыны// Народная лексіка.—1977.—С. 31-38.

·  Скланенне// Бел. ССР: Карот. энцыкл. Т.4.—Мн., 1981.—С. 531-532.

·  Спадчына Я.Ф. Карскага па беларускай дыялекталогіі// Беларуская лінгвістыка. Вып. 21.—Мн., 1981.—с. 18-24.

·  Крывіцкі, А. Спроба лінгвагеалогіі Палесся/ А. Крывіцкі, Г. Цыхун// Полымя.—1972.—№ 11.—С. 245-248.

·  Сучасная беларуская літаратурная мова і народныя гаворкі.—Мн., 1961.—40 с.

·  Тураўскі слоўнік. У 5 т. Т.1: А-Г/ Склад. А.А. Крывіцкі і шнш.—Мн.: Навука і тэхніка, 1982.—255 с.

·  Тураўскі слоўнік. У 5 т. Т.2: Д-К/ Склад. А.А. Крывіцкі і шнш.—Мн.: Навука і тэхніка, 1982.—271 с.

·  Тураўскі слоўнік. У 5 т. Т.3: Л-О/ Склад. А.А. Крывіцкі і шнш.—Мн.: Навука і тэхніка, 1982.—312 с.

·  Тураўскі слоўнік. У 5 т. Т.4: П-Р/ Склад. А.А. Крывіцкі і шнш.—Мн.: Навука і тэхніка, 1982.—360 с.

·  Тураўскі слоўнік. У 5 т. Т.5: С-Я/ Склад. А.А. Крывіцкі і шнш.—Мн.: Навука і тэхніка, 1982.—422 с.

·  Тыпалогія рэзентацыйных адрозненняў у сінтаксісе беларускіх гаворак// Тыпалогія славянскіх моў і ўзаемадзеянне славянскіх літаратур: Тэз. дакл. Ч.2.—Мн., 1977.—С. 187-188.

·  У рытме з развіццём мовы.—Мн., 1976.—76 с.

·  У слоўнік Мсціслаўшчыны// З народнага слоўніка.—Мн., 1975.—С. 119-134.

·  Формы асабовых і зваротнага займеннікаў беларускай мовы ў іх гісторыі// Уч. зап. (Мозыр. гос. пед. ин-т) Вып. 1.—Мн., 1958.—С. 183-214.

·  Формы асабовых і зваротнага займеннікаў беларускай мовы ў іх гісторыі// Весці АН БССР. Сер. грамад. навук.—1957.—№ 1.—С. 111-118.

·  Формы личных и возвратногоместоимения современного белорусского языка в их истории: Автореф. дис.—Мн., 1958.—20 с.

·  Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі// Склад. А.А. Крывіцкі і інш.—Мн., 1962.—350 с.: карт

·  Чаму мы так гаворым...// Беларусь.—1957.—№ 6.—С. 32.

·  Што такое лінгвагеаграфія.—Мн.: Нар. асвета, 1986.—72 с.: іл.

·  Юзэфа Фларыянаўна Мацкевіч// Беларуская лінгвістыка. Вып. 1.—Мн., 1972.—С. 84-85.

·  Я.Ф. Карскі – выдатны беларускі вучоны// Весці АН БССР. Сер. грамад. навук.—1961.— № 1.—С. 5-14

·  Беларускае мовазнаўства: Бібліягр. указальнік (1825-1965)/ Склад. А.Д. Васілеўская і інш.—Мн.: Навука і тэхніка, 1967.—415 с.

·  Беларускае мовазнаўства: Бібліягр. паказ. (1966-1975)/ Склад. А.Д. Васілеўская, Я.М. Рамановіч.—Мн.: Навука і тэхніка, 1980.—352 с.

·  Беларускае мовазнаўства: Бібліягр. паказ. (1976-1985)/ Склад. А.Д. Васілеўская,. Я.М. Рамановіч.—Мн., 1993.—559 с. ( Гл. імянныя паказальнікі)

·  Беларуская этнаграфія і фалькларыстыка: Бібліягр. паказ. (1945-1970)/ Склад. М.Я. Грынблат.—Мн.: Навука і тэхніка, 1972.—388 с. (Гл. імянныя паказ.).

·  Бібліяграфічны указальнік літаратуры па беларускаму мовазнаўству/ Склалі М.А. Жыдовіч, Я.М. Рамановіч, А.К. Юрэвіч.—Мн.: Бду, 1960.—221 с. ( Гл. імянны паказ.)

·  Методы выкладання беларускай мовы: Бібліягр. паказ.. (1969-1990)/ Склад. М.Я. Лукошус.—Мн.: Выш. шк., 1983.—109 с. (Гл. імянны паказ.).